Welkom op de site van Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ).

SKOZ heeft ten doel het katholiek onderwijs in Zeewolde te bevorderen. Onder de stichting vallen scholen met een katholieke identiteit: de Zevenster (Zuid) en de Toermalijn (Horsterveld). SKOZ heeft een nauwe samenwerking met Stichting Interconfessionele Basisonderwijs Zeewolde. Daaronder valt ICB Kaleidoscoop. Deze basisschool is gehuisvest in de Polderwijk.

SKOZ heeft een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit betrokken ouders, die ieder met hun eigen kwaliteiten en specialismen de school besturen. Het bestuur is zelfstandig en binnen de wettelijke kaders ongebonden in haar beleid. Voorop staat dat we kwalitatief goed onderwijs bieden en een werksfeer creëren waarin een ieder zich thuis kan voelen.

Elke school heeft een locatiedirecteur. Zij vormen samen met de Algemeen directeur de directie die namens het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Het bestuur mandateert daarbij maximaal aan de Algemeen directeur. Het bestuur zet de grote lijnen uit en beoordeelt en controleert de directie en houdt toezicht op de resultaten. Het bestuur wordt op haar beurt weer geadviseerd en gecontroleerd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten.

Het bestuur vindt het belangrijk de samenwerking tussen de scholen, de ouders/verzorgers, betrokkenheid van ouders door de medezeggenschapsraden van de scholen en binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad - wanneer het schooloverstijgende zaken betreft - te bevorderen. Tevens bestaat er vanuit het bestuur een nauwe relatie met parochie ‘Sterre der Zee’.

Kenmerkend voor onze scholen is dat er goed onderwijs wordt gegeven en de onderlinge betrokkenheid groot is. De leerkrachten hebben een grote betrokkenheid en er wordt veel samengewerkt met ouders die op vrijwillige basis hulp bieden. Niet alleen de ouders in het bestuur, de MR, de ouderraad, maar vooral ook de lees-, overblijf-, fiets-, klusouders maken onze scholen tot een succes.

Op deze site vindt u meer informatie over het bestuur van SKOZ en de kerngegevens over onze scholen. Voor uitgebreidere informatie over de scholen zelf, kunt u de betreffende sites bezoeken. Voor een nadere kennismaking kunt u uiteraard contact opnemen met onze locatiedirecteuren.

Namens het bestuur,

Roel Hijne

Algemeen directeur